FinEd-mentorit tutuksi

Apulaisprofessori Päivi Rasi, Lapin yliopisto

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
• Oppiminen, opetus ja oppimisympäristöt korkeakoulutuksessa, erityisesti digitaalisten teknologioiden ja medioiden käytön näkökulmista
• Ikäihmisten medialukutaidot, digitaalinen osaaminen sekä Internetin käyttö/käyttämättömyys
• Ikäihmisten osallisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia/ tärkeimpiä tutkimusaiheita/ kysymyksiä juuri nyt?
Juuri nyt koen tärkeäksi tutkia ikäihmisten omasta näkökulmasta heidän osallisuuttaan ja medialukutaitojaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tärkeää on myös kehittää tutkimusperustaisesti ratkaisuja osallisuuden lisäämiseksi. Korkeakoulutuksen näkökulmasta on mielestäni aina ajankohtaista tarkastella kriittisesti oppimisen ja opettamisen prosesseja sekä tuloksellisuutta erilaisissa digitaalista teknologiaa ja medioita hyödyntävissä oppimisympäristöissä.

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Olemme juuri päättäneet kaksi projektia, jotka kohdistuivat ikäihmisten medialukutaitoihin ja digitaaliseen osaamiseen: Ikäihme (OKM) sekä HARVEST (Suomen Akatemia). Useita hankehakemuksia on tällä hetkellä arvioitavana ja työn alla.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Kaikilla tutkimusalueillani. Korkeakoulutuksen oppimisympäristöihin kohdistuvan tutkimuksen osalta erityisesti design-perustaisissa tutkimuksissa.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
Ensimmäisessä artikkeliväitöskirjassani ”Promoting Meaningful Learning through the Integrated Use of Digital Videos” (2007) tarkastelin kasvatustieteen näkökulmasta kuinka digitaalisten videoiden opetuskäytöllä voidaan tukea mielekästä oppimista peruskoulun alakoulussa ja yliopistossa. Hyödynsin eläytymismenetelmää, toimintatutkimusta sekä design-perustaista tutkimusta.

Toisessa, parhaillaan painossa olevassa väitöskirjassani ”On the margins of digitalization. The social construction of older people and the Internet” tarkastelen sosiaalipsykologian näkökulmasta ikäihmisten Internet-suhteiden sosiaalista rakentumista Internetin käytön, ei-käytön ja digitaalisen osaamisen näkökulmista. Tutkimusaineistona ovat aihepiirin aiemmat empiiriset tutkimukset ja teoreettiset tarkastelut, ikääntyneiden kirjoitukset ja fokusryhmähaastattelut sekä sanomalehtiartikkelit.

Lue lisää: https://paivirasi.webnode.com/