Mentoripooli

Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin, FinEd-mentoreihin. Mentori voi esimerkiksi ohjata tohtorikoulutettavaa metodilähteille, auttaa tutkimuksen rajauksessa tai antaa luvan käyttää jotakin tutkimukseen liittyvää mittaria. Mentorit osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan verkoston työpajoihin ja  vuosiseminaariin. Mentoripoolissa on mukana myös kansainvälisiä mentoreita.

Kun otat väitöskirjatutkijana yhteyttä FinEd-mentoriin, kannattaa muistaa:

  • FinEd-mentorin toiminnassa ei ole kyse varsinaisesta ohjauksesta. Tämän vuoksi on hyvä keskustella oman virallisen ohjaajan kanssa ennen yhteydenottoa FinEd-verkoston mentoriin ja saada tältä puolto yhteydenottoon.
  • Kun olet yhteydessä FinEd-verkoston listalta löytämääsi mentoriin, kerro että kyse on nimenomaan FinEd-verkoston toiminnasta.
  • Koska mentorit toimivat roolissaan vapaaehtoisesti muiden töittensä ohessa, on suositeltavaa olla yhteydessä heihin erityisesti FinEd-verkoston vuosiseminaarin ja Kasvatustieteen päivien aikana ja rajoitetusti muina ajankohtina.

FinEd-verkosto tarjoaa hyvän verkostoitumiskanavan myös ohjaajille. Mukaan mentoreiksi toivotaan myös verkoston piiristä väitelleitä post doc -vaiheen tutkijoita. Jos olet kiinnostunut toimimaan FinEd-verkostossa mentorina, ole yhteydessä koordinaattoriin.

FinEd -mentorit

Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Päivi Atjosesta
Oppimisen ja organisaatioiden arviointi, erityisesti kehittävä arviointi, kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset metodit.

Kristiina Brunila, professori, Helsingin yliopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymykset.

Anja Heikkinen, professori, Tampereen yliopisto
Aikuiskasvatus, ammattikasvatus, monikulttuuriset ja historiallisesti kontekstoivat näkökulmat.

Laura Hirsto, professori, Itä-Suomen yliopisto
Kontekstuaalisen tutkimusperustaisen opetuksen kehittäminen, yliopisto-opiskelijoiden kontekstuaaliset oppimis- ja motivationaaliset prosessit,  maailmankuvan merkitys oppimisessa.

Kaiju Kangas, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Design-oppiminen Maker-kulttuuri ja teknologiakasvatus.

Kirsti Karila, professori, Tampereen yliopisto
Varhaiskasvatus, kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, koulutusinstiuutiot.

Jaakko Kauko, professori, Tampereen yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Jaakko Kaukosta
Koulutuspolitiikka ja poliittisen päätöksenteon tutkimus, koulutuksen vertailevan tutkimuksen teoria ja metodologia, kompleksisuusteoriat koulutuksen tutkimuksessa, vallan tutkimus, laadunvarmistus ja -arviointi koulutuksessa, tiedon käyttö päätöksenteossa.

Leena Koski, professori, Itä-Suomen yliopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologia, yliopistotutkimus, sukupuoli ja koulutus, kasvatuksen moraaliset järjestykset, sivistystyön historia.

Sonja Kosunen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Kasvatussosiologia, kaupunkitutkimus, korkeakoulututkimus, kouluvalinnat ja eriarvoisuus.

Erno Lehtinen, professori, Turun yliopisto
Lukukäsitteen ja matemaattisen ajattelun pitkän aikavälin kehittyminen, käsitteellinen muutos tieteellisten ja matemaattisten käsitteiden oppimisessa, sosiaaliset verkostot ja asiantuntijuus, uuden teknologian vaikutus oppimiseen ja asiantuntijuuteen, motivaatio ja metakognitio oppimisessa.

Miika Marttunen, professori, Jyväskylän yliopisto
Yhteisöllinen oppiminen, argumentointi, digitaaliset tekstitaidot.

Markku Niemivirta, professori, Itä-Suomen yliopisto
Lasten ja nuorten motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi, kehityksellisyys, kvantitatiiviset menetelmät

Terhi Nokkala, yliopistotutkija, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Terhi Nokkalasta
Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.

Päivi Palojoki, professori, vieraileva professori Göteborgin yliopisto (2021-2022).
Kotitalouspedagogiikka, ruokakasvatus, ainedidaktiikka, laadulliset tutkimusmenetelmät, luokkahuonetutkimus

Satu Perälä-Littunen, tutkimuskoordinaattori, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Laadullinen ja monimenetelmäinen tutkimus, kodin ja koulun yhteistyö, vanhemmuuteen liittyvä ajattelu.

Päivi Pihlaja, yliopistotutkija, dosentti, Turun yliopisto
Varhaiserityiskasvatus, leikki kotona ja päivähoidossa, lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja haasteellinen käyttäytyminen, kasvatus ja lastenpsykiatria.

Anna-Maija Poikkeus, professori, Jyväskylän yliopisto
Lukutaidon, matematiikan taitojen ja motivaation kehityspolut ja niihin vaikuttavat tekijät, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ja opetusryhmien ohjauskäytännöt, sosiaaliset taidot, toverisuhteet ja itsesäätelytaidot; lukemisvaikeusriskiin liittyvä pitkittäistutkimus, varhaisten kognitiivisten taitojen, kielen ja lukemisvalmiuksien arviointi.

Johanna Pöysä-Tarhonen, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto
Yhteisöllisen oppimisen prosessit ja teknologiatuetut oppimisympäristöt.

Päivi Rasi-Heikkinen, apulaisprofessori, dosentti, Lapin yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Päivi Rasi-Heikkisestä!
Mediakasvatus, ikäihmisten mediataidot, media ja digitaalinen teknologia korkekouluopetuksessa ja -oppimisessa.

Piia Seppänen, professori, Turun yliopisto
Koulutuspolitiikan tutkimus, vertaileva koulutustutkimus, koulutussosiologinen tutkimus ja näihin kytkeytyvä kaupunkitutkimus.

Pirkko Siklander, apulaisprofessori, Oulun yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Pirkko Siklanderista
Yhteisöllinen ongelmaperustainen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen ja opetus, leikillinen oppiminen ja sitouttaminen, grounded theory, design-based-tutkimus.

Heikki Silvennoinen, professori, Turun yliopisto
Valikoituminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan yhteydet, elinikäisen oppimisen politiikat, diskurssit ja käytännöt, koulutuksen arviointi ja koulutuspolitiikka, oppimismahdollisuudet työelämässä ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, henkilöstökoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaa sivistystyö, hallintavallan näkökulma koulutukseen.

Kristina Ström, professori, Åbo Akademi
Erityiskasvatus, erityiskasvattajien ja erityisopettajien professio, inkluusio, erityiskasvatustoimenpiteiden vaikutukset oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen.

Marjatta Takala, professori, Oulun yliopisto
Erityispedagogiset kysymykset, inkluusio, kuulo- ja näkövammaisuus, kommunikaation monet muodot. Vertaileva pohjoismainen erityispedagoginen tutkimus sekä opetussuunnitelmatutkimus. Luovat menetelmät (tarinateatteri, improvisaatio ym.) opetuksen keinoina.

Auli Toom, professori, Helsingin yliopisto
Yliopistopedagogiikka, opetus ja oppiminen yliopistossa, opettajankoulutus, asiantuntijan tieto, tietäminen ja kompetenssit.

Tuija Turunen, professori, Lapin yliopisto
Kasvatukselliset siirtymät, opetussuunnitelmatutkimus, koulun aloittaminen, elämänkertanarratiivit, opettajankoulutus, diskurssianalyysi.

Satu Uusiautti, professori, Lapin yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Satu Uusiautista
Kasvatuspsykologia, positiivinen psykologia, vahvuuksien psykologia, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Sanna Vehviläinen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Opinto- ja uraohjaus, oppimisen ohjaaminen, opinnäytteen ohjaus, työnohjaus ja työkyvyn ohjaus.

Kansainväliset mentorit:

Lucian Ciolan, Professor of Educational Policy and Research University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Romania

Yngve Nordkvelle, Professor, Inland Norway University College of Applied Sciences, Editor of Seminar.net, Norway

Marco Rieckmann, Professor of higher education development, University of Vechta, Faculty of Educational and Societal Sciences, Germany