Väitöskirjat – Åbo Akademi

2023
2022
2021

2020

2019
2018
 • Pastuhov, Annika: Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker
2017
 • Ekstam, Ulrika: Educational support in lower secondary mathematics instruction; teacher quality, teacher characteristics and their interrelations
 • Forsling, Karin: Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap. Design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium
 • Höglund, Heidi: Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students´Multimodal Designing in response to Literature
 • Romar, Eivor: Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling
 • Röj-Lindberg, Ann-Sofi: Skolmatematisk praktik i förändring – en fallstudie
 • Saarukka, Siv: Understanding School Principal´s Leadership
 • Try, Jørund: Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i vidaregående skoler
2016
 • Bendtsen, Marina: Becoming and being a language teacher: evolving cognitions in the transition from student to teacher
 • Björk, Cecilia: In search of good relationships to music: understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices
 • Degerman, Linda: Elever och klimatförändringen: en enkätundersökning bland finlandssvenska och svenska niondeklassare
 • Henriksson, Ann-Catherine: Man måste tänka själv: klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena
 • Hermans, Mikaela: Från förståelse till agerande: niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen
 • Hilli, Charlotta: Virtuellt lärande på distans: en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande
 • Jacquet, Eva: Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker
 • Korhonen, Johan: Learning difficulties, academic well-being and educational pathways among adolescent students
 • Lundkvist, Marina: Vad innebär det att bli demokratisk? Dimensioner av demokrati i mötet mellan barn och pedagoger
 • Rusk, Fredrik: Doing second language learning: a CA study of learning practices in Finnish-Swedish bilingual educational settings
 • Tronshart, Bjørg: Utstillingens retorikk : et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk
2015
 • Bäckman, Kerstin: Matematiskt gestaltande i förskolan
 • Carlsen, Kari: Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur
 • Elo, Janne: Företagsamhet i skola och utbildning: lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap
 • Wiklund-Engblom, Annika: Designing new learning experiences? Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning
2014
 • Andersson, Katharina: Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige
 • Hartvik, Juha: Det planlagda och det som visar sig: klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd
 • Mnyanyi, Cosmas: Changing teachers´ practices in regular schools enrolling children with visual impairment
 • Rejman, Katarina: Litteratur och livskunskap: modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årkurs 7-9
 • Soko, Mary: Experiences among primary school teachers in Tanzania
 • Åkerlund, Dan: Elever syns på nätet : multimodala texter och autentiska mottagare
2013
 • Björk-Åman, Camilla: Extremfall, stjärnelever och verktygsskramlare : en diskursanalytisk studie av lärares tal om studerande som behöver särskilt stöd
 • Cederholm, Camilla: ”Du sköna sång, vårt bästa arv” – kanonisering av en sångskatt ur ett hermeneutiskt perspektiv
 • Chambulila, Colonel: Quality enhancement in teacher education: Tanzanian teacher educators’ conceptions and experiences
 • Dagsland, Torunn Paulsen: Eleven som aktør i dialog med kunst: ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole
 • Edman Stålbrandt, Eva: Simulerade skoldilemman: redskap för utveckling av reflektionsförmåga?
 • Nordström-Lytz, Rita: Att möta den andra: det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi
2012
 • Aspfors, Jessica: Induction practices: experiences of newly qualified teachers
 • Jidamva, George: Understanding and improving quality of secondary school education: conceptions among teachers in Tanzania
 • Kapinga, Orestes: Professional development among educators pursuing a B.Ed. program in special education in Tanzania: a study of motives and perceived outcomes
 • Koch, Marie: Jeg strikker, derfor er jeg! Læring og identitet i uformelle læringsrum
 • Lindedahl, Christian: En gestaltning av individens erfarenhetsbaserade kunskap inom diabetesvården   Sjöblom, Pia: Naturen och jag: en studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv
 • Rorgemoen, Mari: Mellom tradisjon og spel: didaktikk for tekstil folkekunst
 • Sundqvist, Christel: Perspektivmöten i skola och handledning : lärares tankar om specialpedagogisk handledning
 • Von Gegerfelt Kronberg, Sie: Vilja, självtillit och ansvar : kunskapens konstruktion i skapande arbete
2011
 • Furu, Ann-Christin: Resa i röstens landskap: en narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare
 • Kalanje, Ephreim: Identifying first graders at risk of reading and writing difficulties: creating a group-based screening tool in kiswahili in Tanzania
 • Kimaryo, Lydia: Integrating environmental education in primary school education in Tanzania: teachers’ perceptions and teaching practices
 • Kumburu, Salvius: The effectiveness of short-term literacy skills intervention on children at risk of reading and writing difficulties in Tanzania: a study of grade one children with dynamic assessment approach
 • Ngorosho, Damaris: Literacy skills of Kiswahili speaking children in rural Tanzania: the role of home environemt
 • Silfver, Birgitta: Karneval i klassrum – kunskap på hjul: en studie av elevers möten med clown analyserade med narrativ metod och poetisk etnografi
 • Solli Schøien, Kristin: Hvordan øve hellige handlinger? En profesjonsdidaktisk studie av øving av muntlige ferdigheter innenfor en norsk presteutdanning
 • Still, Johanna: Musikalisk lärandemiljö : planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem
 • Wolff, Lili-Ann: Nature and sustainability: an educational study with Rousseau and Foucault
2010
 • Binde, Andrew: Conceptions of mathematics teacher education: thoughts among teacher educators in Tanzania
 • Knip-Häggqvist, Elizabet: Den talande bokens poetik: en studie med fokus på olika unga vuxnas reception av tre fiktiva texter inlästa på band

Linkki Åbo Akademin julkaisutietokantaan.