Väitöskirjat – Itä-Suomen yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Huhtala, Hanna-Maija: Adornian critiques of reason: autonomy, morality and education
 • Häyrinen, Lea: Virkistyminen koulupäivän aikana: Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä
 • Juvonen, Eeva-Liisa: Työ tekijäänsä neuvoo: Luomupuutarhayrittäjän asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittyminen
 • Kontkanen, Sini: Starting points of pre-service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) – introducing a proto-TPACK model
 • Pursiainen, Juuso: ”Kumpi oli positiivine? Hyvä vai huono?” Vahvuuslähtöisen ja oppilaan sosioemotionaalista kompetenssia tukevan mallin luominen kouluyhteisöön
 • Raunela, Eeva: ”Opin oppimaan itseltäni”. Autoetnografinen toimintatutkimus kielitietoisuuden kehittymisestä sokraattista opetusmenetelmää hyödyntäen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
 • Rissanen, Olli: Ammattitaikurin henkilökohtainen ja verkostoitunut asiantuntijuus
 • Turunen, Inka: Tietokoneavusteisen Lukemaan oppiminen kirjoittamalla – menetelmän käytön yhteys 1. ja 2. luokan oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoon sekä lukemismotivaatioon
 • Vilhunen, Katja: Neuleblogi osana käsitöitä: neulebloggaajien kokemuksia blogin ja käsitöiden yhdistämisestä
2017
 • Dindar, Katja: Researching social interaction in autism. Shifting the focus from ’within individuals’ to ’in interaction’
 • Kang, Jingoo: Implementation and implication of inquiry-based science education in the Finnish context. Evidence from international large-scale assessments: PISA and TIMSS
 • Kettukangas, Titta: Perustoiminnot-käsite varhaiskasvatuksessa
 • Kirvesniemi, Tiina: Tieto ja tiedon luominen päiväkodin henkilöstön kokemana
 • Ruotsalainen, Päivi: Interventiotutkimus oppilaiden motoristen taitojen ja lukutaidon kehittymisestä sekä niiden välisistä yhteyksistä ensimmäisen kouluvuoden aikana
 • Sikiö, Riitta. Reading and spelling skill development in elementary school: Effects of minority languages and parental home involvement
 • Tiainen, Arja-Irene: Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajien ohjausorientaatio ja sen muutokset 1999-2010
 • Tuomela, Helena: Soittavat nuoret koulussa. Tapaustutkimus musiikkipainotteista koulua käyvien 6.–9.-luokkalaisten musiikkiaineiden opiskelumotivaatioon ja soittajaidentiteettiin liittyvistä arvostuksista
 • Waltzer, Katariina: Rikoksen uusijan elämänkulku: hyvinvoinnin ja syrjäytymisen polut
2016
 • Hakkarainen, Airi: Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen
 • Parkko, Minna: Stailaaminen: työtehtävät, osaaminen ja sijoittuminen.
 • Petri Haapa, Petri: Suomalaisen peruskoulun rehtori koulun tietokonepohjaisen hallinto-ohjelman käyttäjänä
 • Pihlainen, Kaisa: Merkityksellisyyttä, vastuullisuutta ja uuden luomista – Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja vanhemman toiminnasta teknologiakerhossa.
 • Turunen, Serja: Matkalla musiikkiin. Fenomenologinen tutkimus peruskoulun 3.–4.-luokkalaisten taidemusiikin kuuntelukokemuksista koulun musiikkikasvatuskontekstissa.
 • Valkeapää, Helena: Maahanmuuttaja-afgaanien kotitalouden toiminta ja akkulturaatio
 • Vesala, Päivi: Koulupihan merkitys alakoulun oppilaille. Lapsen ja ympäristön vastavuoroisen suhteen analyysi
2015
 • Anyolo, Eveline Omagano: Implementing education for sustainable development in Namibian schools
 • Asikainen, Esa: ”Me olemme postipaketteja”. Tutkimus Helsingin vammaiskuljetuksista vuosina 2002–2007
 • Hokkanen, Johanna: Kotien lääkekasvatus
 • Kukkonen, Jari: Scaffolding inquiry in science education by means of computer supported collaborative learning: pupils’ and teacher students’ experiences
 • Laakkonen, Erja: Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 25-35-vuotiaiden naisten haastattelupuheissa ja  naistenlehtiteksteissä
 • Tuomainen, Satu: Recognition and student perceptions of non-formal and informal learning of English for specific purposes in a university context
 • Turunen, Virpi: Pellavalangan neulonta kotineulekoneella
 • Valkonen, Emilia: ”Me myymme ja markkinoimme kursseja” Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistoissa
 • Virkki, Päivi: Varhaiskasvatus toimijuuden ja osallisuuden edistäjänä
 • Westman, Anna Liisa: Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus. Tarinoita suku-puolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä
2014
 • Eronen, Lasse: Quasi-systematic minimalism within socio-constructivist learning of mathematics
 • Kaakkunen, Päivi: Lukudiplomin avulla lukemaan houkutteleminen yläkoulussa. Lukudiplomin kehittämistutkimus perusopetuksen vuosiluokilla 7–9
 • Kaasinen, Jari: Perinnerakentaminen käsitteenä ja osana teknologiakasvatusta – Opettajaopiskelijoiden käsitykset, käsitysten jäsentyneisyys ja muutos perinnerakentamisen opintojakson aikana
 • Kujamäki, Päivi: Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen. Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille
 • Löfman, Päivi: Tapaustutkimus itseohjautuvuudesta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa
 • Nieminen, Erkki: Henki vastaan alkoholi: AA-toiminnan synty ja kehitys Lahdessa 1950–1995
 • Sointu, Erkko: Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien monitahoarviointi
 • Vartiainen, Henriikka: Principles for design-oriented pedagogy for learning from and with museum objects
2013
 • Ahtiainen, Eeva-Liisa: Kansainvälistymisen ja laadunvarmistuksen yhteys ammattikorkeakoulun asiakirjateksteissä. Tapaustutkimus
 • Jeskanen, Seija: Piina vai pelastus? Portfolio aineenopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen välineenä
 • Lukin, Tuija: Motivaatio matematiikan opiskelussa – seurantatutkimus motivaatiotekijöistä ja niiden välisistä yhteyksistä yläkoulun aikana
 • Malinen, Olli-Pekka: Examining pre- and in-service teachers’ self-efficacy and attitudes in mainland China
 • Pöntinen, Susanna: Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa
2012
 • Hyytiäinen, Merja: Integroiden, segregoiden ja osallistaen. Kolmen vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa ja koulupolku esiopetuksesta toiselle asteelle
 • Kakkonen, Marja-Liisa: Learning entrepreneurial competences in an international undergraduate degree programme. A follow-up study
 • Lauritzen, Pål: Conceptual and procedural knowledge of mathematical functions
 • Mäki-Ketelä, Juha: Kiskot vievät elämään – ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elä-vien nuorten erilaisia elämänraiteita
 • Ronkainen, Päivikki: Yhteinen tehtävä. Muutoksen avaama kehittämispyrkimys opettajayhteisössä
 • Sipilä, Outi: Esiliina aikansa kehyksissä – Moniaikaista tekstiilikulttuuria ja representaatioita kodista, perheestä, puhtaudesta ja käsityöstä 1900-luvun alkupuolen Suomessa
 • Sivenius, Ari: Aikuislukion eetos opettajien merkityksenantojen valossa
 • Äikäs, Aino: Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä
2011
 • Johnson, Esko: Kielenopettajaksi tuleminen ammattikorkeakoulun muutosmaisemassa
 • Leino, Olavi: Oppisopimusopiskelijan oppimisen henkilökohtaistaminen ja oppimismahdollisuudet työpaikalla
 • Timonen, Liisa: Kansainvälisty tai väisty? Tapaustutkimus kansainvälisyysosaamisen ja kulttuurienvälisen oppimisen merkityksenannoista oppijan, opettajan ja korkeakoulutoimijan pedagogisen suhteen rajaamissa kohtaamisen tiloissa
 • Valtonen, Teemu: An insight into collaborative learning with ICT: Teachers’ and students’ perspectives
 • Vänttinen, Matti: Oikeasti hyvä numero. Oppilaiden arvioinnin totuudet ja totuustuotanto rinnakkaiskoulusta yhtenäiskouluun
 • Ylönen, Merja: Aikuiset opin poluilla. Oppimistukikeskuksen asiakkaiden opiskelukokemuksista ja kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisistä tekijöistä
2010
 • Pollari, Pirkko: Vapaan sivistystyön kieltenopettajien pedagogiset ratkaisut ja käytänteet teknologiaa hyödyntävässä vieraiden kielten opetuksessa
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä
 • Taipale, Airi: Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä
 • Vartiainen, Leena: Yhteisöllinen käsityö. Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä

Linkki Itä-Suomen yliopiston julkaisutietokantaan.