Väitöskirjat – Turun yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Eta, Elizabeth Agbor: Educational policy borrowing: adoption and adaptation of Bologna process ideas in the Cameroonian higher education system
 • Hirvensalo, Sanna: Enempää en mielestäni voisi ymmärtää: luokanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia sosioemotionaalisesta tuesta yleisopetuksessa
 • Laitinen, Satu: Development of children’s motivational orientations from ages 4 to 9: stability and changes of motivational profiles before school-age as a function of early language skills
 • Lastusaari, Mika: Persistence in major in relation to learning approaches – development of a questionnaire for university chemistry students
 • Lempinen, Sonia: Parental and municipal school choice in the case of children receiving support
 • Melasalmi, Anitta: Early childhood educators’ professional learning through shared practices
 • Niemi, Tiina: Lapsuus Kiinassa : 5–12-vuotiaiden ulkosuomalaislasten käsityksiä siirtymistä, sopeutumisesta ja arjen hallinnasta Pekingissä
 • Rodriguez-Aflecht, Gabriela: Exploring motivational effects of a mathematics serious game
 • Salminen, Jaanet: Opetussuunnitelman ohjaustapa ja opettajan opetussuunnitelmaosaaminen : opettajan toimijuuden osa-alueiden tarkastelua
2017
 • Jännetyinen, Jukka: Vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoiminta ja huolenpito oppilaasta: etnografinen tapaustutkimus perheohjausmenetelmän toteutuksesta yläkoulun oppilaanohjauksessa
 • Kajamies, Anu: TOWARDS OPTIMAL SCAFFOLDING OF LOW ACHIEVERS’ LEARNING: combining intertwined, dynamic, and multi-domain perspectives
 • Ojala, Kristiina: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla ja korkeakoulujärjestelmässä
 • Pongsakdi, Nonmanut: Bridging Mathematics with Word Problems
 • Sorariutta, Anne: ”Yhdessä enemmän matemaattista osaamista” – äidin ja isän ohjausvuorovaikutus ja varhaiskasvatuksen määrä lapsen kehityksen ennustajina
 • Varhelahti, Mervi: Teknologiavälitteisen viestintäosaamisen kehittäminen liiketalouden ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa -Työelämän tarpeista opetussuunnitelmiin
2016
 • Af Ursin, Piia: Explaining Cultural Participation in Childhood – Applying the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Primary School Children
 • Aikio, Lilja: Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860 – 1960 -luvuilla
 • Alisaari, Jenni: Songs and poems in the second language classroom. The hidden potential of singing for developing writing fluency
 • Hintikka, Jaana: Sopeutumattomien oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittyminen: Oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia Aggression portaat -interventiosta
 • Hytönen, Kaisa: Bridging academic and working life expertise in continuing professional education: A social network perspective
 • Kalari, Joonas: Minkä nuorena hallitsee sen aikuisena taitaa? Liikehallinnan pysyvyys kouluiästä aikuisikään – 24 vuoden seurantatutkimus
 • Niemi, Petri: Ohjaus ja oppilaiden urapohdinta. Turkulaisten peruskoulun päättöluokkalaisten ohjauskokemukset urapohdinnan selittäjinä
 • Riutamaa, Eeva: Maan korvessa kulkevi – Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi
 • Södervik, Ilona: Understanding biological concepts at university – Investigating learning in medical and teacher education
 • Vilppu, Henna: University students’ regulation of learning and text processing – Examples from medical and teacher education
2015
 • Acquah, Emmanuel: Responding to changing student demographics in Finland: A study of teachers’ developing cultural competence
 • Iiskala, Tuike: Socially shared metacognitive regulation during collaborative learning processes in student dyads and small groups
 • Kannisto-Karonen, Tuija: Urana työllistyminen
 • Silmäri-Salo, Sari: Peruskoulun yläkouluvalinnat Turussa. Perheiden yläkouluvalintojen rakentuminen äitien puheissa ja toimissa
 • Soukainen, Ulla: Johtajan jäljillä – Johtaminen varhaiskasvatuksen hajautetuissa organisaatioissa laadun ja pedagogisen tuen näkökulmasta
2014
 • Aro, Mikko: Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008
 • Kallio, Manne: Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa
 • Kuurila, Erja: Uraohjaus ja urasuunnittelu ammattikorkeakoulussa
 • Liusvaara, Leena: Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia
 • Tiikkala, Anne. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä
 • McMullen, Jake: Spontaneous focusing on quantitative relations and the development of rational number conceptual knowledge
 • Muuri, Annukka: ”Kielestä kiinni”. Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidon tasossa esiintyy suurta vaihtelua.
 • Wewer, Taina: Assessment of young learners’ English proficiency in bilingual content instruction CLIL
2013
 • Holst, Teija: Vertaileva tapaustutkimus kuusivuotiaiden formaaleista koulutusjärjestelmistä, oppimisvuorovaikutuksesta, matematiikkaepisodeista ja lukukäsitteen osaamistasosta
 • Kankaanpää, Jenni: Kohti yritysmäistä hyöty-yliopistoa? Valtiovallan tahto Suomessa vuosina 1985–2006 ja kokemukset kolmessa yliopistossa
 • Laine, Pertti: Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa
 • Maniscalco, Rosario. Adult education policy in the European Union during the Lisbon decade: The shift to vocational adult learning and work skills matching
 • Nivala, Markus. Learning microscopic pathology: Scaffolding the early development of expertise in medical image interpretation
 • Penttinen, Marjaana: Skill Development in Music Reading. The Eye-Movement Approach
 • Vepsäläinen, Marketta: Pelätty, vihattu vai rakastettu tietotekniikka elinikäisessä työ- ja oppimisympäristössä
2012
 • Fiedler, Sebastian: Emancipating and developing learning activity: Systemic intervention and re-instrumentation in higher education
 • Haltia, Nina: Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston ja sen aseman muotoutumisesta yliopisto- ja aikuiskoulutuksen välisellä risteysasemalla
 • Jaakkola, Tomi: Thinking Outside the Box: Enhancing Science Teaching by Combining Instead of Contrasting Laboratory and Simulation Activities
 • Kuuskorpi, Marko: Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila
 • Marjanen, Päivi: Tytöille suunnattu koulukäsityö vuosina 1866-1993. Arkielämän taidoista kuluttajakasvatukseen.
 • Markkanen, Marju: ”Hei, mä opin tän asian enkuks!” Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielisissä oppituokioissa.
 • Mäkinen-Streng, Mirka: Päämääriä, ajelehtimista, tietämättömyyttä, etsintää: Koulutusvalinnat ja koulutuksen vaihtaminen yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2000-luvun taitteessa
 • Ruohola, Sirpa: Äidiltä tyttärelle – kouluttautumista koskevia orientaatioita neljässä sukupolvessa
 • Salo, Vappu: Kotipalvelun työntekijöiden koulutustarpeet ja ammatillisen kasvun tukeminen iäkkäiden ruokailuun ja ravitsemukseen liittyen
 • Siewiorek, Anna: Playing to Learn: Business Simulation Games as Leadership Learning Environments
 • Taneli, Matti: Kasvatus on kasvamaan saattamista – Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon kasvatusajattelusta
 • Tiuraniemi, Pirkko: Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän asynkronisen kirjakeskustelun sisällönanalyysi
 • Warinowski, Anu: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä
2011
 • Gegenfurtner, Andreas: Motivational influences on transfer. Dimensions and boundary conditions
 • Kyhä, Henna: Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla: tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa
 • Myöhänen, Mirja: Esiopetuskirjojen harjoitukset kielellisen tietoisuuden kehittäjinä
 • Neitola, Marita: Sensitiiviset ja ohjaavat vanhemmat – sosiaalisesti taitavat lapset
 • Nori, Hanna: Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa
 • Rönkkö, Marja-Leena: Käsityöllä on merkitystä! Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa
 • Tuijula, Tiina: ”Jos tietää mitä haluaa” Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden ohjautuvuudesta, opiskelun kulusta ja opiskelusuunnitelmista
 • Vartiainen, Katrina: Saksan opiskelijasta Saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoittelussa
2010
 • Aerila, Juli-Anna: Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen – Ennakointikertomukset ja nuortenromaanit kirjallisuus- ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineinä
 • Alho-Malmelin, Marika: Avointa väylää maisteriksi: Tukimus avoimessa yliopistossa opiskelleista ja väylän kautta korkeakouluun tulleista opiskelijoista
 • Asteljoki, Sari: Yrittäjämäisen yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen ammattikorkeakoulun palvelutoiminnassa. Substantiivinen teoria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ohjatussa harjoittelussa tapahtuvasta oppimisesta
 • Broberg, Mari: Uusperheen voimavarat, suhteet ja lasten hyvinvointi
 • Junttila, Niina: Social competence and loneliness during the school years – issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission
 • Karlsson-Fält, Carola: Massayliopisto kieltenopettajien haasteena. Fenomenografinen näkökulma kielikeskuksissa toimivien kieltenopettajien käsityksiin ja kokemuksiin
 • Kouki, Elina: ”Käsitteitä tarpeen mukaan” Kirjallisuustieteelliset käsitteet lukion kirjallisuudenopetuksessa
 • Maijala, Minna Integration und Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Fremdsprachenunterricht
 • Petrell, Pasi: Ihanteiden kahleissa. Kansakoulunopettajien koulutuksen kehitys vuosina 1890–1940 Kaarko Franssilan henkilöhistorian näkökulmasta tarkasteltuna
 • Siltala, Reijo: Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa

Linkki Turun yliopiston julkaisutietokantaan.