FinEd-mentorit tutuksi

Yliopistotutkija Pirkko Siklander

Mikä on oma asiantuntemus- ja tutkimusalueesi?
Asiantuntemusalueeni on yhteisöllinen oppiminen, asiantuntijuuden oppiminen, leikillinen oppiminen ja opettaminen, oppimisprosessien suunnittelu erilaisissa konteksteissa sekä virikkeet eli triggerit oppimisen edistäjinä. Olen teknologiatuetun opetuksen ja oppimisen dosentti Lapin yliopistossa, joten teknologia on usein mukana tutkimuksissa. Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmissä korostan luovuutta, autenttisuutta ja ongelmanratkaisua. Designtutkimus, case-tutkimukset ja grounded teoria -lähestymistapa ovat minun ydinosaamistani.

Mitkä ovat tämän alueen kiinnostavimpia kysymyksiä juuri nyt?
Kuinka virittää, palauttaa ja ylläpitääopiskelijoiden ja opettajien kiinnostusta ja tukea heidän motivaatiotaan ja osallisuuttaan erilaisissa konteksteissa? Miten leikki ja oppiminen tulisi integroida toisiinsa? Ovatko ns. peuhuleikit (rough play) eli fyysisesti, kognitiivisesti ja emotionaalisesti virittävät leikit uhka vai mahdollisuus? Kuinka edistää oppimista ulkoympäristöissä?

Onko sinulla tällä hetkellä käynnissä omia tutkimusprojekteja? Millaisia?
Käynnissä on neljä tutkimushanketta MAKE – Makerscpaces for lifelong learning (vuoteen 2021 asti), Työelämärelevanssi, korkeakouluopintojen työelämäläheisyys TYÖPEDA (vuoden 2020 loppuun), MINDBUSINESS − yrittäjän kompetenssit ja niiden kehittäminen sekä INOS − Citizen Science (alkoi 1.9.2019). Lisäksi olen kehittämässä hanketta nimeltä Outodoor Playful Learning.

Miltä alueelta erityisesti haluat tarjota tukea ja mentorointia väitöskirjatutkijoille?
Tarjoan tukea mainitsemiini sisällöllisiin aiheisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin, erityisesti haluan edistää leikkiin (aikuisten tai lasten) tai lapsiin liittyvää tutkimusta.

Mikä oli oman väitöskirjasi aihe, otsikko ja keskeisin tutkimusmenetelmä?
Affordances of playful learning environment for tutoring, playing and learning. Käytin siinä gounded theory –lähestymistapaa.

Lue lisää: https://pirkkohyvonen.wordpress.com/.