Väitöskirjat – Tampereen yliopisto

2023
2022
2021
2020
2019
2018
 • Humala, Iris: Key Elements that Enable Leaders to Foster Creativity in Virtual Work
 • Madureira Ferreira, Juliene: Inclusive Early Childhood Education and the Role of Peer Interaction: Brazil and Finland in dialogue
 • Mäki-Havulinna, Johanna: Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä
 • Pylväs, Laura: Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Learning Environments
 • Raus, Rea: Teacher Ecological Self: Negotiating teacher ecological identity in the context of teacher education for sustainable development
 • Vlasov, Janniina: Reflecting Changes in Early Childhood Education in the USA, Russia and Finland
2017
 • Himanen, Sari: Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa: Tapaustutkimukset lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä
 • Jokisaari, Olli-Jukka: Kasvatus tuotemaailmassa – Günther Anders kasvatusfilosofina
 • Kaarttinen, Jyrki: Kansallissosialistinen kasvatus – politiikkaa vai pedagogiikkaa?
 • Kassara, Heidi: Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana
 • Leino, Lea: A Study on the Promotion of Adults’ Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education
 • Niinivirta, Markku: Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa: Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen
 • Pulkki, Jani: Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista: Hyveitä 2000-luvulle
 • Tomperi, Tuukka: Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena
 • Ulmanen, Sanna: Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin
2016
 • Ahokallio-Leppälä, Heidi: Osaaminen keskiössä – Ammattikorkeakoulun uusi paradigma
 • Başaran, Kenan: Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus
 • Korhonen, Tero: Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher’s journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy
 • Laaksonen, Inkeri: Avaimia huomiseen? Aikuisopettajien käsityksiä ilmiöstä opettajuus ja teknologia
 • Mäntynen, Milja: Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta
 • Teräs, Hanna: Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty
 • Valtanen, Juri: What is the problem? The meaning of problem in problem-based learning context – Towards problem-aware students
2015
 • Ahonen, Liisa: Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa
 • Alenius, Pauliina: Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland
 • Arola, Tuija: Maahanmuuttajataustaisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa
 • Hannula, Heikki: Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa – Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
 • Hauhia, Minna: Korkeakoulutus sanomalehden kielipeleissä. Aamulehden lukukausimaksu-uutisoinnin diskurssianalyyttinen tarkastelu julkisen pedagogiikan näkökulmasta
 • Hautamäki, Jari: Alueellisen kehittäjäverkoston johtaminen – näkökulmana äkilliseen rakennemuutokseen varautuminen
 • Kaisvuo, Terhi: Ammattikorkeakouluopiskelijan osaamisen konstruoituminen reflektion avulla kohti varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta
 • Koskinen, Sirpa: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin
 • Koskinen-Sinisalo, Kirsi-Liisa: Pitkä tie – Maahanmuuttajasta opettajaksi Suomeen
 • Marttila, Liisa: Ura kerronnallisena työnä – ammattikorkeakoulun opettajat kertojina
 • Paukkuri, Eija: How is the Phenomenon of Shared Leadership Understood in the Theory and Practice of School Leadership? A case study conducted in four European schools
 • Pukk, Maarika: Varhaiskasvatus Virossa. Aikalaiskuvauksia lastentarhatoiminnan alkuajoista nykypäivään
 • Raes, Annamari: LYHTY- lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti
 • Roos, Piia: Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta
 • Vehmas, Heli: Arvottomuudesta osallisuuteen – opiskelijoiden käsitykset ohjaavan koulutuksen laadusta työllistymiseen tähtäävien palvelumallien kehittämisen pohjana
 • Vihottula, Heli: ”En suostu yksinkertaisesti häviämään ihmisten silmistä” – Kertomuksia traumaattisesta kokemuksesta selviytymisestä
 • Woldesenbet, Petros Woldegiorgis: Provision of and Participation in Primary Education in the Pastoralist Regions of Afar and Somali of Ethiopia
2014
 • Adamu, Abebaw Yirga: Ethnic and Religious Diversity in Higher Education in Ethiopia: The Case of Bahir Dar University
 • Ahvenniemi, Rita: Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksamisen edistäjinä
 • Etelälahti, Aulikki: Näkökulmia esiopetuksen vaikuttavuuden tutkimiseen – vaikuttavuustutkimus vuoden 2000 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta
 • Fonsén, Elina: Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa
 • Heikka, Johanna: Distributed Pedagogical Leadership in Early Childhood Education
 • Kaisvuo, Heidi: The Representation of Self-Efficacy Experienced by an Upper Secondary School Student
 • Koski, Jouni: Myyntityö ammattina – Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä
 • Laitinen, Eija: Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen mittaaminen
 • Mäkinen, Satu: Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon transkulttuurisessa oppimisympäristössä
 • Paasovaara, Seija: Asiantuntijat käytäntölähtöisen kehittämistyön pyörteessä. Tapaustutkimus laboratorio- ja kuvantamistoiminnan seutuverkoston kehittämistyöstä
 • Rantala, Kyllikki: Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus musiikkileikkikoulupedagogiikasta
 • Räisänen, Mirka: Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa
2013
 • Akselin, Marja-Liisa: Varhaiskasvatuksen strategisen johtamisen rakentuminen ja menestymisen ennakoiminen johtamistyön tarinoiden valossa
 • Alila, Kirsi: Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Laatupuhe varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjausasiakirjoissa 1972-2012
 • Harri, Raija: Chanting, singing and reading – Cultural Contexts of Tibetan Literacy
 • Hintsanen, Mirka: Individual and contextual factors predicting educational and occupational career success
 • Korkiakangas, Mailis: Lönnrotista Laureaan – Kotitalousalan ammattikasvatus vuosina 1890 – 2000
 • Niinistö-Sivuranta, Susanna: Sanoista syntyy yhteinen merkitys? Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla
 • Ojaniemi, Markku: Changes in the Conceptualization of Leadership during an African College Course
 • Poulter, Saila: Kansalaisena maallistuneessa maailmassa. Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua
 • Rajbhandari, Mani Man Singh: School Leadership En-route to ‘Grand Leap‘: Case studies from Nepal and Finland
 • Raunio, Pirjo: Työhön Suomeen? Tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä koulutusprosesseista
 • Suominen, Jouni: MISSÄ TIIMIYRITTÄJYYS? Yrittäjyyden eetoksen ja yrittäjyyskasvatuksen filosofisten lähtökohtien kriittistä arviointia
 • Valtaranta, Niina: On the Experiences of Finnish Engineers as Language Users in a Professional Context
 • Virtanen, Mirjam: Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä
2012
 • Airosmaa, Kati: Viisi vuotta viisaampi? – Tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta
 • Eskelä-Haapanen, Sirpa: Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla
 • Foster, Raisa: The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality
 • Kekkonen, Marjatta: Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä
 • Kiilakoski, Tomi: Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta
 • Kurtti, Juha: Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. Edellytysten luominen hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä
 • Leppänen, Kirsti: Naisen ääni – manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin
 • Sutinen, Päivi: Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
2011
 • Hägg, Outi: Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti
 • Järvinen, Marja-Liisa: Konstruktivistinen oppimiskäsitys opettajan pedagogisena työvälineenä alkuopetuksessa. Näkökulmia muutokseen
 • Kalima, Riitta: Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa
 • Kullaslahti, Jaana: Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen
 • Kyllönen, Marjo: Tulevaisuuden koulu ja johtaminen. Skenaariot 2020 – luvulla
 • Liutta, Arja: ´Ope, lue se uusiksi!´ Narratiivisen eettisen kasvatuksen perusteita erityisesti hyve-eettisestä näkökulmasta
 • Malmivirta, Helena: Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamiselle. Toimintatutkimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa vuosina 2001 – 2004
 • Myllärinen, Anna Riitta: Lainrikkojien elämänsisällön muutos ja sitä tukeva auttamistyö
 • Pakkala, Arja: Osallistavaksi työyhteisövalmentajaksi kehittyminen – tapaustutkimus henkilöstönkehittäjän kasvattajuuden löytymisestä
 • Rajakaltio, Helena: Moninaisuus yhtenäisyydessä. Peruskoulu muutosten ristipaineissa
 • Rokka, Pekka: Peruskoulun ja perusopetuksen vuosien 1985, 1994 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteet poliittisen opetussuunnitelman teksteinä
 • Ryynänen, Sanna: Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus rikollisuuden ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta brasilialaisissa kansalaisjärjestöissä
 • Räkköläinen, Mari: Mitä näytöt näyttävät? Luotettavuus ja luottamus ammatillisten perustutkintojen näyttöperusteisessa arviointiprosessissa
 • Saari, Antti: Kasvatustieteen tiedontahto. Kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen
 • Salmela, Sauli: Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta. Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua
 • Teräväinen, Veikko: Asperger-erityisoppilaan sosiaalinen integraatio
 • Ukkonen-Mikkola, Tuulikki: Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa
2010
 • Hanhinen, Taina: Työelämäosaaminen: kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi
 • Kallioniemi-Chambers, Virve: Kulttuuriset ajan mallit yliopiston pedagogisessa projektitoiminnassa
 • Katajamäki, Erja: Moniammatillisuus ja sen oppiminen. Tapaustutkimus ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta
 • Kauppinen, Eija: Opettajien tunnenarratiivit ja niiden rakenneanalyysi – Musiikin ja matematiikan aineenopettajien opettajuus ja elämänkulku
 • Kolari, Pirjo: Tunneälyjohtaminen asiantuntijaorganisaation muutoksessa
 • Lindén, Jyri: Kutsumuksesta palkkatyöhön? Perusasteen opettajan työn muuttunut luonne ja logiikka
 • Mäkelä, Leena : Verkkokurssi opetuksen ja oppimisen kompleksisena toimintatilana
 • Nykänen, Jorma: Aikuiskoulutuskeskusten koulutusreformien tarkastelua arvojen näkökulmasta
 • Piattoeva, Nelli: Citizenship education policies and the state. Russia and Finland in a comparative perspective
 • Portaankorva-Koivisto, Päivi: Elämyksellisyyttä tavoittelemassa – narratiivinen tutkimus matematiikan opettajaksi kasvusta
 • Räihä, Pekka: Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta
 • Tamm, Tiia: Professional Identity and Self-concept of Estonian Social Workers

Linkki Tampereen yliopiston julkaisutietokantaan.