Mentoripooli

Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin, FinEd-mentoreihin. Mentori voi esimerkiksi ohjata tohtorikoulutettavaa metodilähteille, auttaa tutkimuksen rajauksessa tai antaa luvan käyttää jotakin tutkimukseen liittyvää mittaria. Mentorit ovat sitoutuneet osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan verkoston vuosiseminaariin.

Kun otat väitöskirjatutkijana yhteyttä FinEd-mentoriin, kannattaa muistaa:

  • FinEd-mentorin toiminnassa ei ole kyse varsinaisesta ohjauksesta. Tämän vuoksi on hyvä keskustella oman virallisen ohjaajan kanssa ennen yhteydenottoa FinEd-verkoston mentoriin ja saada tältä puolto yhteydenottoon.
  • Kun olet yhteydessä FinEd-verkoston listalta löytämääsi mentoriin, kerro että kyse on nimenomaan FinEd-verkoston toiminnasta.
  • Koska mentorit toimivat roolissaan vapaaehtoisesti muiden töittensä ohessa, on suositeltavaa olla yhteydessä heihin erityisesti FinEd-verkoston vuosiseminaarin ja Kasvatustieteen päivien aikana ja rajoitetusti muina ajankohtina.

FinEd-verkosto tarjoaa hyvän verkostoitumiskanavan myös ohjaajille. Mukaan mentoreiksi toivotaan myös verkoston piiristä väitelleitä post doc -vaiheen tutkijoita. Jos olet kiinnostunut toimimaan FinEd-verkostossa mentorina, ole yhteydessä koordinaattoriin.

FinEd -mentorit

Päivi Atjonen, professori Mentorit tutuksi! Lue lisää Päivi Atjosesta
Oppimisen ja organisaatioiden arviointi, erityisesti kehittävä arviointi, kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset metodit.

Anja Heikkinen, professori
Aikuiskasvatus, ammattikasvatus, monikulttuuriset ja historiallisesti kontekstoivat näkökulmat.

Kirsti Karila, professori
Varhaiskasvatus, kasvatuksen ja koulutuksen politiikat, koulutusinstiuutiot.

Jaakko Kauko, professori  Mentorit tutuksi! Lue lisää Jaakko Kaukosta
Koulutuspolitiikka ja poliittisen päätöksenteon tutkimus, koulutuksen vertailevan tutkimuksen teoria ja metodologia, kompleksisuusteoriat koulutuksen tutkimuksessa, vallan tutkimus, laadunvarmistus ja -arviointi koulutuksessa, tiedon käyttö päätöksenteossa.

Leena Koski, professori
Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologia, yliopistotutkimus, sukupuoli ja koulutus, kasvatuksen moraaliset järjestykset, sivistystyön historia.

Sonja Kosunen, apulaisprofessori
Kasvatussosiologia, kaupunkitutkimus, korkeakoulututkimus, kouluvalinnat ja eriarvoisuus.

Erno Lehtinen, professori
Lukukäsitteen ja matemaattisen ajattelun pitkän aikavälin kehittyminen, käsitteellinen muutos tieteellisten ja matemaattisten käsitteiden oppimisessa, sosiaaliset verkostot ja asiantuntijuus, uuden teknologian vaikutus oppimiseen ja asiantuntijuuteen, motivaatio ja metakognitio oppimisessa.

Miika Marttunen, professori
Yhteisöllinen oppiminen, argumentointi, digitaaliset tekstitaidot.

Päivi Naskali, professori
Koulutuksen sukupuolittuneet rakenteet, kriittinen ja feministinen koulutustutkimus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja erot koulutuksessa ja kasvatuksessa.

Terhi Nokkala, yliopistotutkija, dosentti Mentorit tutuksi! Lue lisää Terhi Nokkalasta
Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.

Päivi Palojoki, professori
Kotitalouspedagogiikka, ainedidaktiikka

Satu Perälä-Littunen, tutkimuskoordinaattori, dosentti
Laadullinen ja monimenetelmäinen tutkimus, kodin ja koulun yhteistyö, vanhemmuuteen liittyvä ajattelu.

Päivi Pihlaja, yliopistotutkija, dosentti
Varhaiserityiskasvatus, leikki kotona ja päivähoidossa, lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja haasteellinen käyttäytyminen, kasvatus ja lastenpsykiatria.

Anna-Maija Poikkeus, professori
Lukutaidon, matematiikan taitojen ja motivaation kehityspolut ja niihin vaikuttavat tekijät, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ja opetusryhmien ohjauskäytännöt, sosiaaliset taidot, toverisuhteet ja itsesäätelytaidot; lukemisvaikeusriskiin liittyvä pitkittäistutkimus, varhaisten kognitiivisten taitojen, kielen ja lukemisvalmiuksien arviointi.

Sinikka Pöllänen, professori
Käsityö oppimisen ja opettamisen kohteena, ihmisen suhde käsityöprosessiin ja tuotteisiin, prosessien aineettomat ja aineelliset tuotokset sekä käsityö hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena.

Johanna Rantanen, yliopistotutkija, dosentti
Psyykkinen uraohjaus nuorten ja aikuisten eri elämänaloilla, työ, persoonallisuus ja kehityspsykologia, määrällinen tutkimusote.

Anna Rytivaara, tutkimuskoordinaattori, KT
Yhdessä opettaminen, inkluusio, identiteetti ja narratiivinen tutkimus.

Piia Seppänen, professori
Koulutuspolitiikan tutkimus, vertaileva koulutustutkimus, koulutussosiologinen tutkimus ja näihin kytkeytyvä kaupunkitutkimus.

Pirkko Siklander, yliopistotutkija, dosentti Mentorit tutuksi! Lue lisää Pirkko Siklanderista
Yhteisöllinen ongelmaperustainen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen ja opetus, leikillinen oppiminen ja sitouttaminen, grounded theory, design-based-tutkimus.

Heikki Silvennoinen, professori
Valikoituminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla, koulutuksen ja yhteiskuntaluokan yhteydet, elinikäisen oppimisen politiikat, diskurssit ja käytännöt, koulutuksen arviointi ja koulutuspolitiikka, oppimismahdollisuudet työelämässä ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, henkilöstökoulutus, työvoimapoliittinen koulutus sekä vapaa sivistystyö, hallintavallan näkökulma koulutukseen.

Kristina Ström, professori
Erityiskasvatus, erityiskasvattajien ja erityisopettajien professio, inkluusio, erityiskasvatustoimenpiteiden vaikutukset oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen.

Tuija Turunen, professori
Kasvatukselliset siirtymät, opetussuunnitelmatutkimus, koulun aloittaminen, elämänkertanarratiivit, opettajankoulutus, diskurssianalyysi.

Satu Uusiautti, professori, dosentti Mentorit tutuksi! Lue lisää Satu Uusiautista
Kasvatuspsykologia, positiivinen psykologia, vahvuuksien psykologia, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Raine Valli, yliopistonlehtori
Määrälliset tutkimusmenetelmät, tulevaisuuden oppimisympäristöt.