Mentoripooli

Mentoripoolin kautta verkoston väitöskirjatutkijat voivat ottaa yhteyttä oman aihepiirinsä asiantuntijoihin, FinEd-mentoreihin. Mentori voi esimerkiksi ohjata tohtorikoulutettavaa metodilähteille, auttaa tutkimuksen rajauksessa tai antaa luvan käyttää jotakin tutkimukseen liittyvää mittaria. Mentorit osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan verkoston työpajoihin ja  vuosiseminaariin. Mentoripoolissa on mukana myös kansainvälisiä mentoreita.

Kun otat väitöskirjatutkijana yhteyttä FinEd-mentoriin, kannattaa muistaa:

  • FinEd-mentorin toiminnassa ei ole kyse varsinaisesta ohjauksesta. Tämän vuoksi on hyvä keskustella oman virallisen ohjaajan kanssa ennen yhteydenottoa FinEd-verkoston mentoriin ja saada tältä puolto yhteydenottoon.
  • Kun olet yhteydessä FinEd-verkoston listalta löytämääsi mentoriin, kerro että kyse on nimenomaan FinEd-verkoston toiminnasta.

FinEd-verkosto tarjoaa hyvän verkostoitumiskanavan myös ohjaajille. Mukaan mentoreiksi toivotaan myös verkoston piiristä väitelleitä post doc -vaiheen tutkijoita. Jos olet kiinnostunut toimimaan FinEd-verkostossa mentorina, ole yhteydessä koordinaattoriin.

FinEd -mentorit

Kristiina Brunila, professori, Helsingin yliopisto
Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymykset.

Kaiju Kangas, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Muotoilu- ja teknologiakasvatus, maker-oppiminen, keksimisen pedagogiikka, tekoäly opetuksessa ja oppimisessa.

Jaakko Kauko, professori, Tampereen yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Jaakko Kaukosta
Koulutuspolitiikka ja poliittisen päätöksenteon tutkimus, koulutuksen vertailevan tutkimuksen teoria ja metodologia, kompleksisuusteoriat koulutuksen tutkimuksessa, vallan tutkimus, laadunvarmistus ja -arviointi koulutuksessa, tiedon käyttö päätöksenteossa.

Sonja Kosunen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Kasvatussosiologia, kaupunkitutkimus, korkeakoulututkimus, kouluvalinnat ja eriarvoisuus.

Markku Niemivirta, professori, Itä-Suomen yliopisto
Lasten ja nuorten motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi, kehityksellisyys, kvantitatiiviset menetelmät

Terhi Nokkala, yliopistotutkija, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Terhi Nokkalasta
Korkeakoulutus, korkeakoulupolitiikka, korkeakoulutuksen kansainvälistyminen, tietoyhteiskunta, verkostoituminen ja yhteistyö akateemisissa konteksteissa, yliopistoautonomia, diskurssianalyysi.

Päivi Pihlaja, professori, Itä-Suomen yliopisto
Varhaiserityiskasvatus, inklusiivinen koulutus, lasten sosioemotionaaliset vaikeudet ja haasteellinen käyttäytyminen, tuen järjestelmä.

Johanna Pöysä-Tarhonen, yliopistotutkija, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Yhteisöllinen oppiminen ja toiminta, yhteisöllinen ongelmanratkaisu, sosiaalinen vuorovaikutus, teknologiatuetut oppimisympäristöt, monimenetelmäisyys, laadullinen tutkimus.

Pirkko Siklander, apulaisprofessori, Oulun yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Pirkko Siklanderista
Yhteisöllinen ongelmaperustainen oppiminen, teknologiatuettu oppiminen ja opetus, leikillinen oppiminen ja sitouttaminen, grounded theory, design-based-tutkimus.

Auli Toom, professori, Helsingin yliopisto
Yliopistopedagogiikka, opetus ja oppiminen yliopistossa, opettajankoulutus, asiantuntijan tieto, tietäminen ja kompetenssit.

Satu Uusiautti, professori, Lapin yliopisto
Mentorit tutuksi! Lue lisää Satu Uusiautista
Kasvatuspsykologia, positiivinen psykologia, vahvuuksien psykologia, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Kansainväliset mentorit:

Lucian Ciolan, Professor of Educational Policy and Research University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Romania

Yngve Nordkvelle, Professor, Inland Norway University College of Applied Sciences, Editor of Seminar.net, Norway

Marco Rieckmann, Professor of higher education development, University of Vechta, Faculty of Educational and Societal Sciences, Germany